Niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje o możliwości składania przez organizacje pozarządowe wniosków o pożyczkę na ich działalność statutową. Pożyczki obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.

• wnioski o pożyczkę mogą składać organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r., (np. stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, koła łowieckie, kluby sportowe, parafie)

• pożyczka może być udzielona do wysokości do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli, przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,

• przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.,

• we wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym,

• okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, a rozpoczęcie spłaty będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.

• pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem , że organizacja pozarządowa lub podmiot,  o którym m owa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę należy składać w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Druki dokumentów zamieszczone są w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców > Tarcza antykryzysowa COVID-19.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu

48/ 3323658