Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Serwis informacyjny

Pytanie:
Adam z Warszawy <> Panie Burmistrzu.
Dlaczego na portalu Gminy Lipsko brak jest - obecnie!-
informacji o sołectwach i sołtysach . Jak Pan wie
zapewne np. w ubiegłym roku takie
informacje były ogólnodostępne. Proszę uprzejmie o przywrócenie
takich informacji bardzo
potrzebnych , wręcz nieodzownych nie tylko dla mieszkańców Gminy....

Z poważaniem
ad


Odpowiedź:
Witam, Panie Adamie. Informacje o które Pan pyta zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta i Gminy Lipsko pod adresem: lipsko2.bip.gmina.pl w Menu JEDNOSTKI GMINY w podmenu
Jednostki pomocnicze - link: http://www.lipsko2.bip.gmina.pl/index.php?id=304
Są też dostępne na stronie podmiotowej: www.lipsko.eu w menu Miasto Lipsko i podmenu Sołectwa.

Pozdrawiam,
Jacek Wielorański

Pytanie:
Kuba <> Dzień dobry Panie Jacku ! Mam pytanie - jak wiadomo w Krępie Kościelnej są wykładane
chodniki, więc czy chodniki też się znajdą w miejscowościach jak Lipa Miklas i Nowa Wieś ?


Odpowiedź:
Witam, Panie Kubo w chwili obecnej inwestycja w Krępie Kościelnej jest zakończona. Równolegle
jak wykonywana była ta inwestycja prowadziłem rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg w sprawie
podpisania umowy na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 747 przez
miejscowość Lipa Miklas i Nowa Wieś. W chwili obecnej już mam zgodę Pana dyrektora Zbigniewa
Ostrowskiego na podpisanie umowy w miejscowości Lipa Miklas. Do budżetu na rok 2017 po
podpisaniu umowy zabezpieczymy środki na wykonanie dokumentacji. Będę zabiegał także
o podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Nowa Wieś.

Pozdrawiam,
Jacek Wielorański

Pytanie:
Filip <> Co sie buduje na dworcu?


Odpowiedź:
Witam, Panie Filipie za dworcem PKS w chwili obecnej stawiany jest budynek, w którym będą lokale
usługowe
pod wynajem przez firmę prywatną.

Pozdrawiam,
Jacek Wielorański

Pytanie.
Tomasz <> Ile gminę kosztowało sporządzenie przez zewnętrzną firmę wniosku o zwrotpodatku VAT
od inwestycji z lat poprzednich na które środki pozyskał pańskipoprzednik. Dlaczego wniosek musiała
pisać firma zewnętrzna a nie skarbnik w ramach swojego wynagrodzenia jak ma to miejsce w innych
gminach? Proszę opodanie faktycznej kwoty odzyskanego Vatu po odliczeniu wszystkich kosztów?


Odpowiedź.
Witam,
Panie Tomaszu,
Informację dotyczącą odzyskanej kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia należnego firmie świadczącej 
usługę podano do publicznej wiadomości na stornie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko z dniem 13 czerwca
bieżącego roku. Starania związane z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji komunalnych
realizowanych w latach 2011 – 2015 pozwoliły na zasilenie budżetu gminy kwotą 3 255 000,00 mln złotych
z czego około 766 000,00 zł stanowiło wynagrodzenie firmy doradczej specjalizującej się wzakresie prawa
podatkowego, której powierzono realizację tego zadania. Ostateczny bilans odzyskanej kwoty po
odliczeniu wszelkich kosztów to niespełna 2 489 000,00 zł. Gmina Lipsko podobnie jak gminy ościenne zadanie odzyskania należnego podatkuVAT powierzyła
wykwalifikowanej kancelarii prawniczej trudniącej się tego typu zagadnieniami wiążącymi aspekt finansowy
i prawny. Zadanie takie daleko wykracza poza zakres obowiązków przypisany skarbnikowi. Przedmiotem
zawartej między gminą a wykonawcą umowy było przede wszystkim świadczenie fachowej w stosunku
do zleconego zadania usługi prawniczej polegającej na analizie zasadności podniesienia przez Miasto i
Gminę Lipsko możliwości roszczeń ukierunkowanych na optymalizację rozliczeń VAT oraz zastępstwie
procesowym, na podstawie udzielnego pełnomocnictwa procesowego, w postępowaniu o zwrot podatku oraz w innych powiązanych z nim postępowaniach. Odzyskane środki pozwolą znacznie odciążyć budżet
gminy i już w bieżącym roku zrealizować planowaną przebudowę ul. Przemysłowej oraz Armii Krajowej.
W kolejnym latach odzyskane środki zostaną wykorzystane jako wkład własny gminy przy realizacji tak
istotnych inwestycji jak budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko (tj. Lipsko, Babilon,
Lipa Krępa, Sewerynów, Lipa Miklas).
Pozdrawiam
Jacek Wielorański
Pytanie.
Rewitalizacja <> W związku z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy
Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (ogłoszonym na stronach internetowych) brak
jest załącznika w postaci mapy określającej granice tych obszarów mimo iż mapa ta ma stanowić
załącznik do uchwały. Powyższy brak czyni niemożliwym zapoznanie się z granicami oddziaływania
uchwały. Wydaje się że załącznik ten powinien być (razem z projektem uchwały) opublikowany.
Czy do realizacji celów rewitalizacji konieczne jest prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości
położonych na obszarze rewitalizacji? i czy gmina zabezpieczyła stosowne środki na te cele? czy prawo
to jest konieczne także przy sprzedaży nieruchomości lokalowych na nieruchomościach gruntowych
w strefie rewitalizacji?

Odpowiedź.
Witam,
W związku z podjęciem starań mających na celu konkretne wyznaczenie terenów o których Pan/Pani 
wspomina w okresie od 15 marca do 15 kwietnia bieżącego roku ogłoszono konsultacje społeczne
mające ostatecznie rozstrzygnąć o zakresie terenów na obszarze Miasta i Gminy, które powinny zawrzeć
się w wyznaczonej uchwałą strefie obszarów zdegradowanych.
W najbliższych dniach zostaną ogłoszone kolejne konsultacje społeczne, w ramach których według 
opracowanego formularza możliwe będzie zgłoszenie konkretnego zadania inwestycyjnego do LPR.
W toku prowadzonych prac nad dokumentem zostanie również opublikowany pełny tekst Programu
Rewitalizacji oraz załącznik graficzny ukazujący obszar objęty opracowaniem, który również poddamy
konsultacjom społecznym.
Według obowiązujących przepisów wyznaczonych uchwaloną w październiku ubiegłego roku ustawą 
o rewitalizacji gmina w przypadku planowania zadań inwestycyjnych na terenach prywatnych, objętych
programem rewitalizacji w razie ich sprzedaży będzie miała prawo pierwokupu takiego gruntu. Gmina
może wskazać nieruchomości położone na obszarze programu rewitalizacji, w stosunku do których
w okresie realizacji programu będzie jej przysługiwało prawo pierwokupu – przy czym należy mieć na
uwadze, że będzie to dotyczyło przede wszystkim tak zwanych „Specjalnych Stref Rewitalizacji”.
W uchwale, o której mowa w art. 8 ustawy o rewitalizacji (chodzi o uchwałę wyznaczającą obszar 
zdegradowany i obszar rewitalizacji), rada gminy może ustanowić na rzecz gminy prawo pierwokupu
wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, co więcej może ustanowić na obszarze
rewitalizacji zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich albo określonych
w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, w tym zmian sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli stan zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz
stopień jego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wskazują, że nie
ustanowienie
zakazu może doprowadzić do niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru
rewitalizacji, pogłębiających
niekorzystne zjawiska, o których mowa w art. 9 ust. 1. ustawy o rewitalizacji.
Należy jednakże pamiętać, że
w przypadku gdy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały, o której
mowa w art. 8 ustawy o
rewitalizacji, nie weszła w życie uchwała, o której mowa w art. 25 (chodzi tu
właśnie o podjęcie uchwały w
sprawie utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji), uprawnienia i zakazy,
o których mowa wyżej tracą moc.
Prawo pierwokupu ujawnia się w księdze wieczystej po wejściu w życie uchwały o podjęciu programu 
rewitalizacji, a wykreśla z księgi wieczystej, po przyjęciu przez radę gminy uchwały o zakończeniu
programu rewitalizacji. W przypadku wystąpienia wyżej opisanej sytuacji prawo pierwokupu przez gminę
realizowane będzie zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami – gmina planując zadania
inwestycyjne
na gruntach będących we władaniu osób prywatnych oczywiście będzie musiała przewidzieć
środki na ich
uprzedni wykup. Koordynatorem i autorem Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach
Miasta i Gminy Lipsko
jest Pani Ilona Chlebna – Referent ds. planowania przestrzennego oraz
rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych.
Pozdrawiam
Jacek Wielorański
Pytanie:
Monika <> Ponawiam pytanie czy w Gminie Lipsko planowane są dofinansowania do przydomowych
oczyszczalni ścieków? 

Odpowiedź:
Witam Pani Moniko,
W obecnym czasie w w ramach gminy nie prowadzi się naboru wniosków na dofinansowanie 
inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczywiście jeśli pojawi
się program umożliwiający mieszkańcom pozyskanie dofinansowania na takie inwestycje gmina
podejmie działania by dotakiego programu przystąpić. Podkreślę również, iż w ramach postawionych zadań inwestycyjnych podejmujemy starania
zmierzające do poprawy stanu skanalizowania, jak również zwodociągowania terenów gminy
pozbawionych dziś infrastruktury komunalnej. Pozdrawiam, Jacek Wielorański

Pytanie:
O której kotłowni jest mowa ? <> Informacja dotycząca działań modernizacyjnych kotłowni na terenie
Miasta i Gminy LipskoMiasto i Gmina Lipsko informuje, że realizowała zadanie polegające na poprawie
jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego-ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizacje kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko. Zadanie dofinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29.800,00 zł  

 Odpowiedź:
Powyższy cytowany komunikat odnosi się do projektu realizowanego ze wsparciem środków 
zewnętrznych, którego celem było zmodernizowanie kotłowni indywidualnych sprowadzające się
do możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę indywidualnych pieców węglowych na
bardziej ekologiczne, niwelujące wskaźnik zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa
mazowieckiego. Program w ramach gminy Lipsko koordynował i wnioski przyjmował Pan Marek Krupa – pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego
Pozdrawiam, Jacek Wielorański
Pytanie:
udzielenie informacji  <>Witam mam pytanie czy u Pana w urzędzie jest już zatrudniony Sekretarz,
jeśli tak to kto pełni tą funkcję a jeśli nie to kiedy można się spodziewać tego zatrudnienia.
Z poważaniem Monika

 Odpowiedź:
Pani Moniko,

Stanowisko sekretarza na dzień dzisiejszy wciąż pozostaje nieobsadzone. Do dnia dzisiejszego
dwukrotnie organizowano konkurs na objęcie owego stanowiska – niestety zgłoszone kandydatury
nie spełniały postawionych wymagań konkursowych. Informację o naborze na
stanowisko pn.:
Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko – Kierownik Referatu Administracyjno
-Organizacyjnego ogłaszano
z dniem 28.09.2015r. i 19.10.2015r. Treść ogłoszeń o naborze na
interesujące Panią stanowisko jest
ogólnie dostępnana Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Lipsko. Funkcje Sekretarza Miasta i Gminy Lipko, jak również te przypisane w strukturach urzędu
Kierownikowi Referatu Administracyjno-Organizacyjnego obecnie pełni z-ca Burmistrza Pani
Mariola Szymczyk.
 Pozdrawiam, Jacek Wielorański
Pytanie:
Tomek <> Dlaczego toleruje pan kilkugodzinne wyjścia urzędników w godzinach pracy po zakupy?
Czy nie wstydzi się pan, że pańskie rządy to powrót komuny gdzie urzędnicy wracają z pełnymi
siatami do urzędu, a przed zamkniętymi pokojami czekają interesanci? Proszę mi wierzyć widok
żałosny. Czy tak wyobraża pan sobie przyjazny urząd, który obiecywał pan wyborcom? Czy nie
jest panu wstyd, że toleruje pan nierobów opłacanych z pieniędzy podatników. A może w ramach przyjaznego urzędu wprowadził pan np. luźne piątki, żeby pracownicy mieli poczucie, że pracują
w miejscu naprawdę przyjaznym. Czy za zakupy w godzinach pracy potrąca pan urzędnikom
wynagrodzenie?

 Odpowiedź:
Prywatne wyjścia pracowników w godzinach pracy, za zgodą pracodawcy, są traktowane jako
czasowa usprawiedliwiona nieobecność w pracy i oczywiście są monitorowane na podstawie
funkcjonującej w urzędzie księgi wyjść prywatnych. Pracownik korzystający z tej możliwości
ma obowiązek zanotowania godziny wyjścia, powrotu oraz podania przyczyny czasowej
nieobecności - zapewniam Pana, że powodem tych nieobecności nie są zakupy. Godziny pracy
wszelkich biur, urzędów i innych instytucji zazwyczaj pokrywają się z czasem, w którym
większość osób jest w miejscu pracy. Załatwienie urzędowych spraw prywatnych bądź innych
formalności przez pracownika zmusza go więc do zwolnienia się z części dnia pracy.Przepisy
regulujące te kwestie wprowadziły nowe zasady rozliczania czasu pracy pracownika zwolnionego
na kilka godzin w danym dniu pracy. W nowym stanie prawnym pracownik nie musi już ponosić
ujemnych konsekwencji finansowych swojej nieobecności a dla pracodawcy z kolei nie powstaje
ryzyko dodatkowej zapłaty za pracę w godzinach nadliczbowych kiedy to przypuśćmy następnego
dnia następowałoby odpracowanie nieobecności. Wyżej opisana praktyka wynika z kodeksu pracy – nie respektowanie jej byłoby jednoznaczne z łamaniem praw pracownika. Pracownik ma możliwość
odpracowania krótkotrwałej nieobecności zostając w dowolnie wybranym dniu dłużej w pracy lub
przychodząc do niej odpowiednio wcześniej. Jedynym ograniczeniem jest wymiar prawa do
odpoczynku. Odpracowane wyjście nie będzie wywierało zatem żadnego wpływu na wysokość pobieranego wynagrodzenia. Taka regulacja pozwala na bardziej elastyczne podejście do rozliczania
czasu pracy danego pracownika.
W strukturach Urzędu Miasta i Gminy Lipsko przyjęto zasadę, że w przypadku, gdy pracownik zwróci
się z prośbą do pracodawcy o zwolnienie z pracy w celu załatwienia jakiejś prywatnej sprawy,
pracodawca ma prawo domagać się od pracownika, aby czas zwolnienia został odpracowany.
Pracownika obowiązuje wymiar czasu pracy w przyjęty okresie rozliczeniowym i wypełnienie
powierzonych mu zadań, z których jest rozliczany.
 Pozdrawiam, Jacek Wielorański
 
Pytanie:
karolina <> kiedy beda nowe ksiazki w bibliotece zwlaszcza nowe pozycje naukowe i
publicystyczne i dlaczego nie ma tam od ponad roku internetu?

Odpowiedź:
Pani Karolino, Miejska Biblioteka Publiczna w Lipsku funkcjonuje jako część podległa pod Lipskie Centrum
Kultury za funkcjonowanie którego odpowiada dyrektor tego ośrodka - Pani Izabela Ronduda.
Zobowiązuje się przekazać przesłane przez Panią zapytanie dyrekcji LCK by mogła odnieść
się do powyższych uwag i uwzględnić je w planowanych działaniach na rzecz poprawy
funkcjonowania tego ośrodka z korzyścią dla mieszkańców.
Pozdrawiam Jacek Wielorański
Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2018 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.