Fundusze Europejskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko - 06.11.2017 r.

FE IS RGB 1

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.                                                                          

Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko

Planowana wartość projektu: 6 291 521,09 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 260 849,34 PLN

Miasto i Gmina Lipsko informuje, że w dniu 03.11.2017 r. nastąpiło otwarcie złożonych ofert na realizację zamówienia publicznego głównego zadania inwestycyjnego - budowy kanalizacji sanitarnej.

Przedmiot zamówienia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Małgorzacin, Lipsko.

W zakres przedsięwzięcia wchodzą następujące elementy:

• kanalizacja grawitacyjna i przyłącza z rur PVC

• kanalizacja ciśnieniowa z rur PE

• studnie kanalizacyjne rewizyjne, inspekcyjne, rozprężne

• zasuwy nożowe

• rury osłonowe stalowe

• przepompownie ścieków

• Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie 10613,5m.

Wykonawca w ramach wykonania zamówienia zobowiązany jest również do:

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

- uzyskania od zarządcy drogi wojewódzkiej nr 747 zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i poniesienie opłaty z tego tytułu,

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wprowadzeniem do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz przekazaniem zamawiającemu w 2 egz.

Spośród pięciu ważnych ofert, najkorzystniejsza oferta na wykonanie inwestycji została złożona przez firmę INSTALBUD-Rzeszów Sp. z o.o. za kwotę 5 482 935,98 zł brutto, z okresem gwarancji 6 lat.

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram wykonania całości, poszczególnych części i rodzajów robót, realizując całą inwestycję w terminie do dnia 30.09.2018 r.