Ochrona Ludności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

Prawdą będzie stwierdzenie, że w lokalnym rolnictwie z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Świadczą o tym statystyki wypadkowe, z których wynika, że rolnicy rzadziej ulegają wypadkom. Tendencja spadkowa dotycząca liczby wypadków w rolnictwie widoczna jest już od kilku lat.

Liczba wypadków zmniejsza się, ponieważ wzrasta świadomość rolników na temat zagrożeń w gospodarstwach rolnych. Rolnicy częściej i chętniej biorą udział w działaniach prewencyjnych organizowanych przez jednostki samorządowe. Zwiększeniu bezpieczeństwa przyczyniają się także fundusze europejskie, które pozwalają rolnikom na rozwój gospodarstw rolnych i zakup nowych, bezpieczniejszych maszyn rolniczych.

Należy mieć na uwadze, że wypadki są i nie da się ich w zupełności wyeliminować, ale wspólnie można pracować nad tym, aby zdarzeń tych było coraz mniej, a ich skutki nie powodowały trwałych następstw u rolników. Jeżeli już dojdzie do wypadku w gospodarstwie rolnym, należy pamiętać, aby zgłosić go niezwłocznie do KRUS. Niedopełnienie tego obowiązku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.

Po wieloletniej obserwacji można stwierdzić, że najczęściej do wypadków dochodzi z winy samego rolnika. Najczęstszą i wciąż powtarzającą się przyczyną wypadków jest nieusunięcie zbędnych przedmiotów z przejścia, zły stan nawierzchni podwórek czy nie uprzątnięte ciągi komunikacyjne.

Statystycznie najczęściej wypadki zdarzają się na terenie posesji gospodarstw rolnych (podwórko), w pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich, magazynach i składowiskach oraz na polach i łąkach. Z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków w budynkach i pomieszczeniach gospodarczo – inwentarskich. Prawdopodobnie wynikiem takiego stanu rzeczy jest wciąż malejąca liczba gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, spowodowana nieopłacalnością tej gałęzi produkcji. Ponadto zagrożenia wynikające z technicznych warunków pracy w gospodarstwach zaczynają odgrywać mniejszą rolę niż czynnik ludzki.

Do wypadków w gospodarstwach rolnych najczęściej dochodziło z powodu:
- złego stanu podwórek – ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne, nieuprzątnięte),
- nieuwagi, dekoncentracji, rutyny, pośpiechu,
- niewłaściwego sposobu wykonywania czynności, złej organizacji pracy,
- złego stanu technicznego maszyn i urządzeń,
- nieprawidłowo wykonanych i użytkowanych drabin i schodów.

Należy więc pamiętać, żeby jadąc do gospodarstwa rolnego mieć na uwadze zalecenia prewencyjne oraz szkolenia, aby poprawić własne bezpieczeństwo i osób postronnych.