DRUKI DO POBRANIA

RADA MIEJSKA

 1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

 2. Oświadczenie dot. postępowania o przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego.

 3. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.
 4. Wzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego.

 5. Wzór zgłoszenia listy 50 obywateli stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Lipsko, mających czynne prawo wyborcze, zgłaszających kandydatów na ławników kadencja 2020-2023.

 6. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r
 2. Wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 5. Wniosek o wycięcie drzewa
 6. Wniosek o wydanie informacji o terenie
 7. Wzór umowy na wywóz nieczystości stałych
 8. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 9. Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 11. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
 12. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 13. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 14. Wniosek o awaryjne zajęcie pasa

 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym

 16. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obiekt budowlany

 17. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia

 18. Wniosek o zajęcie pasa drogowego roboty

 19. Wniosek o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy
 20. Wniosek o lokalizację zjazdu

 21. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego/socjalnego

 22. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 23. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

 24. Wniosek o podział nieruchomości

 25. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

 26. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zalesienia gruntów rolnych

 27. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia gruntów rolnych na obszarze Natura 2000

 28. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 29. Wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie azbestu

EDUKACJA

 1. informacja o faktycznej liczbie uczniow 
 2. rozliczenie wykorzystania dotacji
 3. wniosek o udzielenie dotacji

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Formularze i instrukcje
 2. Oświadczenie Przedsiębiorcy o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019r.

REFERAT FINANSOWO KSIĘGOWY - SPRAWY PŁACOWE

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia na druku Rp – 7 o wysokości osiągniętych dochodów za okres zatrudnienia

WYMIAR PODATKÓW

Wzory deklaracji i informacji podatkowych:

 1. Druki deklaracji i informacji podatkowych - pod. leśny, rolny, od śr. transportu, nieruchomości - BiP - druki obowiązują do 30.06.2019r.
 2. Wszystkie formularze deklaracji do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych - druki obowiązują od 01.07.2019r.

Akcyza

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wersja edytowalna)
 2. Załącznik do wniosku
 3. Oświadczenie o posiadanych gruntach
 4. RODO - klauzula informacyjna
 5. Podanie o wydanie zaświdaczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach

Podania o umorzenie zaleglosci podatkowych

 1. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych
 2. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych - rolnicy
 3. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 4. Formularz o pomocy de minimis dla rolników

Podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia

 1. Podanie o zastosowanie ulgi nabycie gruntów
 2. Załącznik nr 3 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie

Inne

 1. Podanie do kwoty mlecznej
 2. Podanie do Notariusza
 3. Podanie o gruncie do Urzedu Pracy
 4. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego - nie figuruje
 5. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 6. Podanie o powierzchni gruntów własnych i użytków
 7. Podanie o powierzchi gospod i od kiedy do Agencji
 8. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przeliczeniowego
 9. Podanie o powierzchni gospodarstwa użytki rolne
 10. Podanie o wydanie odpisu nakazu płatniczego
 11. Podanie o zastosowanie ulgi wojskowej dla posiadającego gospodarstwo rolne
 12. Podanie o zastosowanie ulgi wojskowej

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Podanie o wydanie odpisu skróconego, aktu urodzenia, aktu małżeńtwa, zgonu
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego


EWIDENCJA LUDNOŚCI. DOWODY OSOBISTE

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1
 3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2
 4. Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1
 5. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2
 6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3
 7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4
 8. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL