USUWANIE AZBESTU

W związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 100 %, przedsięwzięcia polegającego na unieszkodliwianiu eternitu z dachu (zdjęcie, wywiezienie oraz utylizację), proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych do Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Lipsko pok. nr 20 C do dnia 9.03.2012 r.

Osoby zgłaszające się powinny podać powierzchnię dachu pokrytego eternitem do usunięcia w metrach kwadratowych oraz posiadać zgłoszenie budowy (robót budowlanych) wymiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego w Lipsku (Wydział Budownictwa i Architektury). Koszt nowego pokrycia dachu ponosi właściciel budynku i nie podlega on dofinansowaniu. W przypadku osób, które mają zdjęty eternit i jest on aktualnie składowany na terenie posesji, w/w zgłoszenie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego nie jest wymagane.

Wykaz właścicieli zdecydowanych na usunięcie eternitu jest niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie tego zadania.

W celu zgłoszenia chęci udziału w programie prosimy o pobranie druku zgłoszenia z Urzędu Miasta i Gminy Lipsko pok. 20 C wg zamieszczonego poniżej wzoru.

- zgłoszenie (pdf)