Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o dopłatę do przyjętego uchodźcy

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Miasto i Gmina Lipsko przyjmuje wnioski od osób/podmiotów w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego z w/w tytułu została ustalona w kwocie 40 zł. za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z § 3 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Jeżeli wnioskujący o świadczenie odmówi udostępnienia lokalu w celu weryfikacji warunków, będzie to podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy - Biuro Podawcze.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

DODATKOWA INFORMACJA

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 ze zm.), deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Zaś w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.