Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGOWOLA I

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Długowola I, gm. Lipsko, objętej księgą wieczystą RA1L/00046167/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie geodezyjnym Długowola I, gm. Lipsko, oznaczona jako działka nr 430/3 o pow. 0,3802 ha. 

W/w    nieruchomość     zabudowana     jest     budynkiem     murowanym,     parterowym niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 53,01m²  po byłej zlewni mleka.

2.   Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  29 700 zł  brutto ( słownie  złotych: dwadzieścia

      dziewięć tysięcy siedemset).

      Wysokość postąpienie nie mniej niż1% ceny wywoławczej.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod zwartą zabudowę mieszkalno – zagrodową        a w pozostałej części rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2012r o godz. 1000   w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 – go Maja 2, pokój nr 20D (I piętro ).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące ) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w Banku Spółdzielczym w Lipsku nr konta 80 9135 0008 0000 0417 2000 0020 lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w terminie do dnia 27 listopada 2012 roku ( włącznie ). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w Banku Spółdzielczym  w Lipsku nr 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta i Gminy Lipsko w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, 27 – 300 Lipsko, ul. 1-go Maja 2, pokój 20D, tel.(048) 3780010, w godz.  800   - 1530.

Lipsko, dnia 30.10.2012r.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.