Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KILIŃSKIEGO W LIPSKU.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej   w mieście Lipsko, przy ul. Kilińskiego, objętej księgą wieczystą KW 2109  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku V Wydział Ksiąg Wieczystych.

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w mieście Lipsko, przy ul. Kilińskiego, o pow. ogólnej 305m², oznaczona jako działki ewidencyjne nr nr : 1374/2      o pow. 65m², 1374/5 o pow. 158m², 1374/7 o pow. 82m².

2.   Cena  wywoławcza  nieruchomości   wynosi   12 800 zł  brutto ( słownie  złotych: dwanaście

tysięcy osiemset). Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość położona jest na terenach o przewadze funkcji mieszkaniowej.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012r o godz. 1000   w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 – go Maja 2, pokój nr 20D (I piętro ).

 

W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, którzy wpłacą wadium     w kwocie 1 300 zł ( słownie złotych: jeden tysiąc trzysta )  na rachunek Urzędu Miasta    i Gminy Lipsko w Banku Spółdzielczym w Lipsku nr konta 80 9135 0008 0000 0417 2000 0020 lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w terminie do dnia 03 grudnia 2012 roku  ( włącznie ). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w Banku Spółdzielczym  w Lipsku nr 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta i Gminy Lipsko w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, 27 – 300 Lipsko, ul. 1-go Maja 2, pokój 20D, tel.(048) 3780010, w godz.  800   - 1530.

 Lipsko, dnia 07.11.2012r.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.