Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W M.DŁUGOWOLA /BUDYNEK PO BYŁEJ ZLEWNI MLEKA/

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Długowola I, gm. Lipsko, objętej księgą wieczystą RA1L/00046167/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku

Pierwszy przetarg wyznaczony na 03 grudnia 2012 r. zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie geodezyjnym Długowola I, gm. Lipsko, oznaczona jako działka nr 430/3 o pow. 0,3802 ha. 

W/w nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym, parterowym niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 53,01m² po byłej zlewni mleka.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22 275 zł brutto ( słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć).

Wysokość postąpienia nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części pod zwartą zabudowę mieszkalno – zagrodową, 

a w pozostałej części rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 – go Maja 2, pokój nr 20 D (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu 

w wysokości 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w Banku Spółdzielczym w Lipsku nr konta 80 9135 0008 0000 0417 2000 0020 lub do kasy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w terminie do dnia 18 lutego 2013 roku (włącznie). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej 

w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w Banku Spółdzielczym  w Lipsku nr 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta i Gminy Lipsko w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy kupna – sprzedaży.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, 

27 – 300 Lipsko, ul. 1-go Maja 2, pokój 20D, tel.(048) 3780010, w godz.  800   - 1530.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (http://www.lipsko.eu), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko (http://www.lipsko.bip.info.pl), tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Długowola Pierwsza.

Lipsko, dnia 18.01.2013 r.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.