Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Parlamentarne 2023 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 

rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Utrzymanie porządku i czystości w gminach. Informacja dla przedsiębiorców dotycząca uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.391), od 1 stycznia 2012r. weszły w życie nowe obowiązki dotyczące rejestracji przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Działalność ta będzie wymagała uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy ( druk wniosku jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, w zakładce Urząd Druki do pobrania ). Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, w zakładce Urząd Drukido pobrania)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

 Opłaty za wpis/zmianę wpisu:

 • za wpis opłata skarbowa 50,00zł (opłata nie dotyczy przedsiębiorcy, który na dzień 1 stycznia 2012r. posiada zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)
 • opłata skarbowa w wysokości 25,00 zł, jeżeli wniosek dotyczy zmian wpisu w rejestrze;
 • opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie reprezentującej przedsiębiorcę;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                  

 Długość oczekiwania na wpis:

 • 7 dni od dnia złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów; jako potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie.

 Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity
 • Dz.U. z 2012r. poz. 391),
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska Ministra dnia 27 września 2001r. Ministra sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Ministra 2001r. Nr 11, poz. 1206).

  O czym przedsiębiorca musi pamiętać:

 • w przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania ( nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia);
 • przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;
 • w przypadku zakończenia działalności przez przedsiębiorcę, polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności;
 • rejestr działalności regulowanej jest jawny zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

 UWAGA:
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, mogą wykonywać swoją działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie powyższej ustawy, tj.do 31 grudnia 2012 r.

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.