Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wystąpiły utrudnienia w dostępie do Biuletynu informacji Publucznej Miasta i Gminy Lipsko . Aby uzyskać dostęp do BiP-u zalecamy skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/ Dostawca usługi pracuje nad rozwiązaniem problemu. Za utrudnienia Przepraszamy!

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175

Wybory Samorządowe 2024 - informacje wyborcze (BiP)

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

 rondaPAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zaprasza do składania ofert na usunięcie i zakup drzew – wiatrołomów z terenu nieruchomości

Postępowanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe.

Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, tel: 48 3780 048, NIP: 5090066174, REGON 000527670

II. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Usunięcie i zakup drzew – wiatrołomów do celów opałowych wraz z ich wycinką, z działek nr 409/7 i 409/8 położonych w obrębie geodezyjnym Walentynów, stanowiących zabytkowy park w Daniszowie:

– Klon jawor - 1 szt. o obwodzie pnia 98 cm

– Klon pospolity - 1 szt. o obwodzie pnia 135 cm

– Topola późna - 3 szt. o obwodach pni 172 cm, 57 cm, 204 cm

– Lipa drobnolistna - 2 szt. o obwodach pni 148 cm, 377 cm

– Robinia akacjowa - 1 szt. o obwodzie pnia 141 cm

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

– pozyskania drewna do celów opałowych i uporządkowania terenu we własnym zakresie i na własny koszt

– wycięcia pni wiatrołomów na wysokości maksymalnie 5 cm od poziomu gruntu

– uporządkowania miejsca po wycince każdego drzewa

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób realizujących przedmiot zamówienia oraz we własnym zakresie będzie dbał o prawidłowe warunki BHP.

4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji zamówienia z rozbiciem na kwotę netto i brutto.

5. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena, po uprzednim spełnieniu warunków zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najwyższą cenę za wykonanie zamówienia.

6. Wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcę Zamawiający zawiadomi telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.12.2016 r.

IV.Istotne warunki zamówienia:

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Wykaz dokumentów jakie Kupujący ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

– Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

– Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

V.Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:

1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.

3. Z uwagi na możliwą rozbieżność w ilości drzew do pozyskania, w których mowa w części II pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca przez opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew oferowanych do sprzedaży wskazanych powyżej oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

4. Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia.

5. Przy ustalaniu ceny zakupu drzew do wycinki należy uwzględnić:

– Konieczność przestrzegania zasad BHP osób znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac w miejscu wycinku drzew

– Wycięcie drzew i uprzątnięcie działki z dłużyc i gałęzi

– Wycięcie drzew przy istniejącym utrudnieniu

– Wszystkie inne nieprzewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna ponosi Kupujący

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej wg załączonego wzoru.

7. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta oraz napis: „Zapytanie ofertowe – Zakup drzew – nie otwierać przez dniem 01.12.2016 r. do godz. 15.00."

VI.Miejsce i terminskładania ofert.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2 osobiście lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko – w terminie do 01.12.2016 r. do godz. 15.00. Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.

VII.Postanowienia ogólne.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego.

3. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Miasta i Gminy Lipsko z tytułu otrzymania niniejszego zapytania oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

4. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5.Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego zapytania: Fabian Smaga, pokój 20D, tel: 48 3784 134

 

Załączniki niezbędne do złożenia oferty

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.