Inwestycje 2014-2021

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz renowacja kolektora sanitarnego w Lipsku

W dniu 10 grudnia 2015 roku nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy zamawiającemu przez wykonawcę tj. Konsorcjum firm Inżynieria Rzeszów S.A. i Inżynieria Przemyśl Sp z o.o. Oznacza to formalne zakończenie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz renowacji kolektora sanitarnego w Lipsku.

Przypomnijmy, że realizacja inwestycji rozpoczęła się w kwietniu 2015r. roku. Pomimo napiętego harmonogramu prac budowa została zakończona zgodnie z planem co pozwoliło terminowo uzyskać wszystkie niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni dokumenty w tym, decyzję pozwalającą na użytkowanie obiektu (listopad 2015).

W wyniku zakończenia zadania możemy pochwalić się nowoczesnym obiektem, który spełnia wszystkie wymagania w zakresie oczyszczania ścieków określone w dyrektywie Rady Europy nr 91/271/EWG oraz w rozporządzeniu MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800) co potwierdzają wykonane badania laboratoryjne. Funkcjonowanie nowego obiektu wpłynie pozytywnie na jakość środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Pragniemy przypomnieć, że realizacja inwestycji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 15 240 873,39 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania z Unii Europejskiej: 8 974 207,57 zł

Wkład własny gminy: 6 266 665,82 zł

 

1

2

4

5