Inwestycje 2014-2021

Przebudowa ul. Turystycznej w Lipsku

Zakończono prace związane z przebudową ul. Turystycznej w Lipsku.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie po umieszczeniu przedmiotowej inwestycji w planie postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane w roku 2017, ogłoszeniu przetargu, dnia 2 lipca 2017 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Prace polegające m.in. na położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu chodników oraz parkingu realizowane były przez firmę Budromost-Starachowice Sp. z o.o. Cena wybranej oferty: 1 940 132,78 zł brutto.

Wspierając inwestycję zgodnie z umową w sprawie pomocy rzeczowej z Województwem Mazowieckim, Miasto i Gmina Lipsko na własny koszt zleciła wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy oraz pozyskała z własnych środków grunty przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej ( od PKN ORLEN S.A.) za kwotę 6448,00zł.

Dodatkowo dzięki środkom Miasta i Gminy Lipsko wybudowane zostało oświetlenie uliczne. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac - firmę ELDAR Radom. Koszt robót budowlanych łącznie z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniósł 137 894,00zł.

4445

4746