Zarządzenie Nr 76/301/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Zarządzenie Nr 76/301/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

z dnia 06.12.2013 r.

w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko”, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 153), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję rekrutacyjną dla wyboru beneficjentów ostatecznych do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1) Anna Stolarek – sekretarz Miasta i Gminy Lipsko,
2) Artur Dygas – koordynator projektu,
3) Bartosz Piątek – specjalista ds. rekrutacji.

§ 2. Do zadań Komisji należeć będzie:

1. Wybór beneficjentów ostatecznych do Projektu,
2. Utworzenie listy rezerwowej beneficjentów ostatecznych.

§ 3. Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko” wraz z załącznikami, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 9 grudnia 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 15.00.

§ 6. Komisja rekrutacyjna dokona wyboru beneficjentów ostatecznych na podstawie kryteriów wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.