Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko"

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 76/301/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 06.12.2013 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lipsko".

Numer projektu: POIG.08.03.00-14-235/13
Umowa o dofinansowanie: P0IG.08.03.00-14-235/13-00 w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Osi priorytetowej:

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje " „Inwestujemy w Waszą przyszłość " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie