Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

RODO

RODO - rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

AKTA STANU CYWILNEGO i DOWODY OSOBISTE

Nazwa zbioru: AKTA STANU CYWILNEGO i DOWODY OSOBISTE
Jednostka wykonująca /  komórka: Urząd Miasta i Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
ŹRÓDŁO [MSWiA]
Podstawa prawna: Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa o dowodach osobistych
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: obywatele
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Dane podstawowe (Płeć, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, PESEL, Poprzednie numery PESEL, Historia zmian imienia, Historia zmian nazwiska);
Dane kraju zamieszkania (Kraj zamieszkania, Historia zmian);
Dane obywatelstwa (Obywatelstwo, Historia zmian);
Dane zameldowania na pobyt stały / czasowy (Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Gmina, Kod pocztowy, Data zameldowania, Kod TERYT miejscowości, Kod TERYT ulicy, Historia zmian);
Dane dowodu osobistego (Status dowodu, Fotografia - wizerunek osoby, Seria i numer, Data ważności, Data wydania, Przyczyna wydania, Dane dot. decyzji o odmowie wydania, Data wysłania do organu gminy, Wystawca, Data unieważnienia, Przyczyna unieważnienia, Numer wniosku, Powód złożenia wniosku, Data złożenia wniosku, Status wniosku, Historia zmian);Dane paszportu / dokumentu tożsamości cudzoziemca;
Dane wyjazdów za granicę;
Dane urodzenia (Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Kraj urodzenia, Numer aktu, Data sporządzenia aktu, Organ sporządzający akt, Imię ojca, Nazwisko rodowe ojca, Imię matki, Nazwisko rodowe matki, Imię i nazwisko osoby która zgłosiła urodzenie, Imię i nazwisko biegłego jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko tłumacza jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego który zarejestrował urodzenie dziecka,  Historia zmian, Wzmianki i Przypiski);
Rejestr uznań ojcostwa i odmów (Identyfikator; Status uznania; Dane mężczyzny i Dane kobiety - Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Data urodzenia, Miejsce rodzenia, PESEL; Dane dziecka - Płeć, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Data urodzenia, Miejsce urodzenia PESEL, Data zgonu; Dane oświadczeń - Data złożenia oświadczenia przez mężczyznę, Data złożenia oświadczenia przez matkę dziecka / kobietę, Data odmowy);
Dane stanu cywilnego (Data zmiany, Numer aktu/dokumentu, Data sporządzenia, Data zawarcia małżeństwa, Organ który sporządził, Czy zmieniano płeć, Dane małżonków - PESEL, Imię pierwsze, Imię drugie Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Obywatelstwo, Stan cywilny, Data urodzenia, miejsce urodzenia; Nazwisko małżonków po zawarciu małżeństwa; Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa; Dane rodziców małżonków - Imię / imiona), Nazwisko, Nazwisko rodowe; Imiona i nazwiska świadków; Imię i nazwisko biegłego jeżeli brał udział w czynności; Imię i nazwisko tłumacza jeżeli brał udział w czynności; Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego który zarejestrował urodzenie dziecka;  Historia zmian; Wzmianki i Przypiski);
Zadanie małżeństwa - przed zawarciem związku (Data utworzenia; Status; Dane mężczyzny i Dane kobiety - PESEL, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Obywatelstwo, Wiek, Stan cywilny; Termin małżeństwa - Data, Sala, Kierownik USC; Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; Dane rodziców - Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe; Oświadczenia w sprawie nazwisk - Kobieta, Mężczyzna, Dzieci);
Dane zgonu (Województwo USC, Nazwa USC, Oznaczenie aktu, Data sporządzenia, Miejsce sporządzenia, PESEL, Imię pierwsze, Imię drugie, Imiona kolejne, Nazwisko, Nazwisko rodowe, Stan cywilny, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Data zgonu, Godzina zgonu, Miejsce zgonu, Data znalezienia zwłok, Godzina znalezienia zwłok, Miejsce znalezienia zwłok, Dane małżonka osoby zmarłej, Dane rodziców osoby zmarłej, Dane podmiotu który zgłosił zgon, Imię i nazwisko biegłego jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko tłumacza jeżeli brał udział w czynności, Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego który zarejestrował zgon, Wzmianki i Przypiski)
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

MONITORING WIZYJNY (miejski i budynek urzędu)

Nazwa zbioru: Monitoring wizyjny
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Miasta i Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
postać elektroniczna
Podstawa prawna: Kodeks pracy, przepisy RODO
Cel przetwarzania: zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia
Kategorie osób, których dane dotyczą: interesanci, pracownicy Urzędu, mieszkańcy, ludność przyjezdna
Sposób zbierania danych: rejestracja wizerunku
Pola informacyjne: sam wizerunek bez zapisu dżwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Nazwa zbioru: ARCHIWUM ZAKŁADOWE
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Miasta i Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
postać papierowa
Podstawa prawna: Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
JRWA
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: interesanci, pracownicy Urzędu
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: wszystkie dane zawarte w dokumentacji powstałej w związku z funkcjonowaniem Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.
 
 

DODATKI MIESZKANIOWE

Nazwa zbioru: DODATKI MIESZKANIOWE
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
System do naliczeń dodatków CHEOPS
Podstawa prawna: Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
Cel przetwarzania: wnioskujący o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Kategorie osób, których dane dotyczą: interesanci, pracownicy Urzędu
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
Pola informacyjne: Dodatek mieszkaniowy - Kartoteka osób (Nazwisko, Imię, Adres, Data urodzenia, PESEL, NIP), Kartoteka wniosków (Numer wniosku, Data wniosku, Decyzja, PESEL, Imię, Nazwisko, Adres, Data rejestracji), Kartoteka wypłat (Data wypłaty, Numer decyzji, Imię, Nazwisko, Kwota wypłaty, Dodatek, Ryczałt),
Dodatek energetyczny - Kartoteka wniosków (Imię, Nazwisko, Adres, Ilość osób, Decyzja); Kartoteka list wypłat (Nr listy, Data planowana, Data wydruku, Ilość wypłat, Kwota); Kartoteka wypłat (Data wypłaty, Nr wniosku, Nr decyzji, Imię, Nazwisko, Adres, Kwota, Nr wypłaty, Nr listy, Status)
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.
  

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Nazwa zbioru: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Miasta i Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
CEIDG
Podstawa prawna: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: wnioskodawcy
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
Pola informacyjne: Rodzaj wniosku (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie), Data złożenia wniosku, Kto złożył wniosek, Dane wnioskodawcy (Płeć, Rodzaj dokumentu tożsamości, Seria i numer, PESEL, NIP, REGON, Nazwisko, Imiona, Nazwisko rodowe, Imię ojca, Imię matki, Miejsce urodzenia, Data urodzenia, Posiadane obywatelstwa), Adres zamieszkania wnioskodawcy (Kraj, Województwo, Powiat, Gmina/Dzielnica, Miejscowość, Ulica, Nr nieruchomości/domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Opis nietypowego miejsca), Adres zameldowania wnioskodawcy, Firma przedsiębiorcy którego wniosek dotyczy, Przewidywana liczba pracujących / zatrudnionych), Rodzaje działalności gospodarczej (wg PKD), Nazwa skrócona, Data rozpoczęcia działalności, Dane do kontaktu (Sprzeciw wobec udostępnianiu CEIDG, Numer telefonu, e-mail, Faks, WWW), Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (Adres, Adres do doręczeń), Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS, Dane do potrzeb KRUS - oświadczenia), Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (Data / Zawieszenie w celu opieki nad dzieckiem), Informacja o wznowieniu / zaprzestaniu działalności, Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych, Oświadczenie dotyczące formy opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, Forma wpłat zaliczki, Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy (Firma / NIP), Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy, Czy prowadzi zakład pracy chronionej, Czy prowadzi zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości, czy prowadzi działalność gosp. wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych, Czy jest wspólnikiem spółki/spółek cywilnych - jakich, Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej, Dane identyfikacyjne rachunków bankowych (Kraj, Pełna nazwa, Posiadacz rachunku, Numer, Likwidacja, Czy na ten rachunek ma być dokonywany zwrot podatku), Osobisty rachunek niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach, Udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia spraw (Dane pełnomocnika, Siedziba, Adres zamieszkania, Adres pełnomocnika do dręczeń, Zakres pełnomocnictwa), Załączniki
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Nazwa zbioru: ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Jednostka wykonująca / komórka: Urządd Miasta i Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
EDICTA
Podstawa prawna: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa o samorządzie gminnym
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: petenci
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Identyfikator, Nazwisko, Imię 1, Imię 2, PESEL, NIP, Kategoria, Adres do korespondencji (Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Poczta, Kod pocztowy, Kraj, Województwo, Powiat, Gmina), Kontakty (Telefon, E-mail), Adresy dodatkowe, Informacja dot. zgody na przetwarzanie DO, Uwagi
Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW i LOKALI

Nazwa zbioru: EWIDENCJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW i LOKALI
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Miasta i Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
EWOPIS
Podstawa prawna: Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: właściciele gruntów i budynków
Sposób zbierania danych: inne źródła
Pola informacyjne: Grunty [Pozycja kartoteki, Nr jednostki rejestrowej, Dane właścicieli / współwłaścicieli (Imiona, Nazwisko, Imiona rodziców, Udział, Miejsce zamieszkania), Województwo, Powiat, Miejscowość, Jednostka ewidencyjna, Obręb, Arkusz mapy, Nr ewidencyjny, Nr działki, Bliższe określenie położenia, Opis użytków, Oznaczenie użytków i klasyfikacja, Powierzchnia użytków, Powierzchnia działki, Nr księgi wieczystej];

Budynki [Pozycja kartoteki, Nr jednostki rejestrowej, Dane właścicieli / współwłaścicieli (Imiona, Nazwisko, Imiona rodziców, Udział, Miejsce zamieszkania), Województwo, Powiat, Miejscowość, Jednostka ewidencyjna, Obręb, Nr ewidencyjny budynku, Nr działki, Nr budynku na działce, Adres budynku, Funkcja budynku, Kondygnacje nad / pod ziemią, Powierzchnia zabudowy, Liczba lokali, Powierzchnia użytkowa, Nr księgi wieczystej, Rok zakończenia budowy]

Lokale [Pozycja kartoteki, Dane właścicieli / współwłaścicieli (Imiona, Nazwisko, Imiona rodziców, Udział, Miejsce zamieszkania), Województwo, Powiat, Miejscowość, Jednostka ewidencyjna, Obręb, Nr ewidencyjny lokalu, Adres lokalu, Funkcja użytkowa lokalu, Liczba izb, Liczba i rodzaj pomieszczeń, Powierzchnia użytkowa, Wartość lokalu, Nr księgi wieczystej]

Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: nd.
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Nazwa zbioru: Ewidencja ludności: MIESZKAŃCY GMINY
Jednostka wykonująca / komórka: Urząd Miasta i Gminy Lipsko
Wykorzystywane oprogramowanie
[dostawca oprogramowania]
a. postać papierowa:
System Ewidencji Ludności SELWIN
ŹRÓDŁO [MSWiA]
Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności
Cel przetwarzania: obowiązek ustawowy
Kategorie osób, których dane dotyczą: obecni i byli mieszkańcy Gminy
Sposób zbierania danych: od osób, których dotyczą
inne źródła
Pola informacyjne: Karty pobytu stałego / czasowego:
Dane identyfikacyjne (PESEL, Nazwisko, Drugi człon nazwiska, Imię, Drugie imię, Nazwisko rodowe, Drugi człon nazwiska rodowego, Obywatelstwo, Data zm. obywatelstwa, Podstawa zm., Miejscowość, Kod TERYT, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Kod pocztowy, Rodzaj zameldowania, Data zameldowania, Data wymeldowania, Rodzaj wymeldowania)

Dane o urodzeniu (Nr PESEL ojca, Imię ojca, Drugie imię ojca, Nazwisko ojca, Drugi człon nazwiska ojca, Nazwisko rodowe ojca, Drugi człon nazwiska rodowego ojca, Nr PESEL matki, Imię matki, Drugie imię matki, Nazwisko matki, Drugi człon nazwiska matki, Nazwisko rodowe matki, Drugi człon nazwiska rodowego matki, Data urodzenia, Płeć, Nr aktu urodzenia, Data wystawienia aktu urodzenia, Miejsce urodzenia, USC urodzenia, Kod TERYT)

Dokumenty (Rodzaj dokumentu tożsamości, Seria i numer, Data wystawienia, Data ważności, Wystawca dokumentu tożsamości, Kod TERYT, Inny dokument tożsamości, Wzrost, Znaki szczególne, Wykształcenie, Obowiązek wojskowy, Stopień wojskowy, Rodzaj dokumentu wojskowego, Seria i numer dokumentu wojskowego, WKU, Status wyborczy, Nr decyzji o wymeldowaniu w trybie administracyjnym)

Stan cywilny / zgon (Stan cywilny, Nr PESEL współmałżonka, Nazwisko rodowe współmałżonka, Drugi człon nazwiska rodowego współmałżonka, Imię współmałżonka, Drugie imię współmałżonka, Typ organu rejestrującego, Kod TERYT, Data zmiany, Nr akt, Forma ustania małżeństwa, Data zgonu, Nr aktu zgonu, Kod TERYT USC)

Informacja o udostępnianiu danych: dane mogą  być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Informacja o powierzeniu przetwarzania: umowa w zakresie wsparcia informatycznego
Informacja o odbiorcach danych: nd.
Informacja dot. transferu do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej: nd.
Adnotacje dotyczące zmian (wpis/modyfikacja/wykreślenie): nd.
Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.