Publiczna dyskusja – Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko

W związku z rygorami sanitarnymi określonymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.) dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko rozwiązaniami odbędzie się w formie on-line w dniu 26 listopada 2020 r. i rozpocznie się o godz. 1400.

W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości uczestniczenia w dyskusji publicznej w formie online lub konsultacji telefonicznych w godzinach od 14:00 do 16:00 zainteresowani pod ścisłym reżimem sanitarnym będą mogli uczestniczyć w dyskusji publicznej będąc obecni na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko gdzie będzie udostępniona forma papierowa projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Lipsko. Wyrażający chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej na sali konferencyjnej proszeni są o zgłoszenie się do biura podawczego uruchomionego na parterze tuż przy głównym wejściu do urzędu.

Każdy z uczestników dyskusji będzie mógł wyposażyć się w środki ochrony osobistej w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

przypominamy jednocześnie, że:

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr VII/50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 10 listopada do 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://lipsko2.bip.gmina.pl/ można szczegółowo zapoznać się z zakresem zmiany studium.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2,27-300 Lipsko lub w Urzędzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.