Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021

Na podstawie art. 11¹ ust.4 i ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (DzU. z 2019r, poz. 2277 i 1818) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021 r.


W przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty w terminie, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, jeżeli przedsiebiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za alkohol.

Przedsiebiorca o ponowne wydanie zezwolenia może wystąpić z wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia- art. 18 ust. 12 pkt 5a i 5 b oraz ust. 12a, 12b i 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do pobrania: oświadczenie o wartości sprzedaży brutto, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021